Hi, Guest!
Home
Login
Search
68 view    Share  

Code Google Drive (Service Account)

[#1]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Google SDK www93.zippyshare.com
Đầu tiên là tạo foder
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $fileMetadata = new Google_Service_Drive_DriveFile(array(
 8. 'name' => 'Google_Service_Drive',
 9. 'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.folder'));
 10. $file = $service->files->create($fileMetadata, array(
 11. 'fields' => 'id'));
 12. printf("Folder ID: %s\n", $file->id);

Sau khi tạo folder thì phải share thì mới xem file được
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $folderId = '1cOn2TdQ-kaTRX54uYFSFjLRpH6S_bYPq';
 8. $newPermission = new Google_Service_Drive_Permission();
 9. $newPermission->setType('anyone');
 10. $newPermission->setRole('reader');
 11. try{
 12. $result = $service->permissions->create(
 13. $folderId, $newPermission, array('fields' => 'id'));
 14. if($result instanceof Google_Service_Exception){
 15. printf($result);
 16. }else{
 17. printf("Permission ID: %s\n", $result->id);
 18. }
 19. }catch(Exception $e){
 20. print "An error occurred: " . $e->getMessage();
 21. }

Cuối cùng là upload file lên folder vừa tạo bên trên
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $folderId = '1cOn2TdQ-kaTRX54uYFSFjLRpH6S_bYPq';
 8. $fileMetadata = new Google_Service_Drive_DriveFile(array(
 9. 'name' => 'photo.jpg',
 10. 'parents' => array($folderId)));
 11. $content = file_get_contents('sunset-7680x4320-solstice-panorama-rabbit-creek-hd-4k-8k-2643.jpg');
 12. $file = $service->files->create($fileMetadata, array(
 13. 'data' => $content,
 14. 'mimeType' => 'image/jpeg',
 15. 'uploadType' => 'multipart',
 16. 'fields' => 'id'));
 17. printf("File ID: %s\n", $file->id);

Vậy là đủ xài, các bạn có thể kết hợp thêm MySQL tạo trang upload riêng :yaoming:
Demo tích hợp thành công: file.v4u.vn và Thêm tập tin ở V4U
[#2]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Check quota

Code Google Drive (Service Account)


 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $optParams = array(
 8. 'fields' => "*"
 9. );
 10. $results = $service->about->get($optParams);
 11. print_r($results->storageQuota);
[#3]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Tạo bản sao từ file drive sẵn có
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $folderId = '1cOn2TdQ-kaTRX54uYFSFjLRpH6S_bYPq';
 8. $copiedFile = new Google_Service_Drive_DriveFile(array(
 9. 'name' => 'ten file',
 10. 'parents' => array($folderId)));
 11. $originFileId = '1EUXJGpf3LNfvaHHlX2tsfp1HYLchjYXN';
 12. try{
 13. $file = $service->files->copy($originFileId, $copiedFile);
 14. printf("File ID: %s\n", $file->id);
 15. }catch (Exception $e){
 16. print "An error occurred: " . $e->getMessage();
 17. }
[#4]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Xem file đã up

Code Google Drive (Service Account)


 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $optParams = array(
 8. 'fields' => "*");
 9. $results = $service->files->listFiles($optParams);
 10. foreach($results as $file){
 11. echo $file->getName()." | ";
 12. echo $file->getId()." | ";
 13. echo $file->getSize()." | ";
 14. echo $file->getMimeType()."<br>";
 15. }
[#5]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Tạo copy không cần reup, leech phim và chuyển sang dạng ảnh để tránh bản quyền không bị xóa :yaoming:

Code Google Drive (Service Account)


 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $folderId = '1cOn2TdQ-kaTRX54uYFSFjLRpH6S_bYPq';
 8. $copiedFile = new Google_Service_Drive_DriveFile(array(
 9. 'name' => 'copy từ file video và chuyển sang dạng ảnh để tránh bản quyền',
 10. 'mimeType' => 'image/jpeg',
 11. 'parents' => array($folderId)
 12. ));
 13. $originFileId = '0ByaRd0R0Qyatcmw2dVhQS0NDU0U';
 14. try{
 15. $file = $service->files->copy($originFileId, $copiedFile);
 16. printf("File ID: %s\n", $file->id);
 17. }catch (Exception $e){
 18. print "An error occurred: " . $e->getMessage();
 19. }
[#6]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Xóa toàn bộ file
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $optParams = array(
 8. 'fields' => "*");
 9. $results = $service->files->listFiles($optParams);
 10. foreach($results as $file){
 11. $service->files->delete($file->getId());
 12. }
 13. $service->files->emptytrash();

Xóa từng file 1
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $service->files->delete('id file o day');
 8. $service->files->emptytrash();

  Total: 6

Cùng Chuyên Mục
Share   Loại bhor hết kí tự đặc biệt chỉ giữ lại bảng chữ cái 64
code ajax up load ảnh 69
Share   Share code upload ảnh cho chatbox 75
Share   Code Google Drive (Service Account) 68
Bài Ngẫu Nhiên
[Y Học - Sức Khỏe] Phương Pháp Xem Mạch Theo Đông Phương 57
Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) 55
[Học Ngoại Ngữ] Chinh Phục Bài Tập Từ Vựng Tiếng Anh 66
[Hồi Ký - Tuỳ Bút] Đằng Sau Những Nụ Cười 53
[Kinh Tế - Quản Lý] Hiệu Năng - Châm Ngôn Của Nhà Doanh Nghiệp 54
[Kiến Trúc - Xây Dựng] Nghệ Thuật Kiến Trúc Theo Văn Hóa Cổ Trung Hoa 54
[Trinh Thám - Hình Sự] Bí Ẩn Quân Hậu Đen 59
[Tâm Lý - Kỹ Năng Sống] Ai Cũng Giao Tiếp Nhưng Mấy Người Kết Nối 53
[Y Học - Sức Khỏe] Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình - Tập 9: Cao Huyết Áp, Sát Thủ Thầm Lặng 56
Phân tích ngắn gọn cảnh “Đương đầu với đàn cá dữ” - Ngữ Văn 12 45
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 32

Chia Sẻ Đam Mê