Hi, Guest!
Home
Login
Search
92 view    Share  

Code Google Drive (Service Account)

[#1]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Google SDK www93.zippyshare.com
Đầu tiên là tạo foder
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $fileMetadata = new Google_Service_Drive_DriveFile(array(
 8. 'name' => 'Google_Service_Drive',
 9. 'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.folder'));
 10. $file = $service->files->create($fileMetadata, array(
 11. 'fields' => 'id'));
 12. printf("Folder ID: %s\n", $file->id);

Sau khi tạo folder thì phải share thì mới xem file được
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $folderId = '1cOn2TdQ-kaTRX54uYFSFjLRpH6S_bYPq';
 8. $newPermission = new Google_Service_Drive_Permission();
 9. $newPermission->setType('anyone');
 10. $newPermission->setRole('reader');
 11. try{
 12. $result = $service->permissions->create(
 13. $folderId, $newPermission, array('fields' => 'id'));
 14. if($result instanceof Google_Service_Exception){
 15. printf($result);
 16. }else{
 17. printf("Permission ID: %s\n", $result->id);
 18. }
 19. }catch(Exception $e){
 20. print "An error occurred: " . $e->getMessage();
 21. }

Cuối cùng là upload file lên folder vừa tạo bên trên
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $folderId = '1cOn2TdQ-kaTRX54uYFSFjLRpH6S_bYPq';
 8. $fileMetadata = new Google_Service_Drive_DriveFile(array(
 9. 'name' => 'photo.jpg',
 10. 'parents' => array($folderId)));
 11. $content = file_get_contents('sunset-7680x4320-solstice-panorama-rabbit-creek-hd-4k-8k-2643.jpg');
 12. $file = $service->files->create($fileMetadata, array(
 13. 'data' => $content,
 14. 'mimeType' => 'image/jpeg',
 15. 'uploadType' => 'multipart',
 16. 'fields' => 'id'));
 17. printf("File ID: %s\n", $file->id);

Vậy là đủ xài, các bạn có thể kết hợp thêm MySQL tạo trang upload riêng :yaoming:
Demo tích hợp thành công: file.v4u.vn và Thêm tập tin ở V4U
[#2]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Check quota

Code Google Drive (Service Account)


 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $optParams = array(
 8. 'fields' => "*"
 9. );
 10. $results = $service->about->get($optParams);
 11. print_r($results->storageQuota);
[#3]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Tạo bản sao từ file drive sẵn có
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $folderId = '1cOn2TdQ-kaTRX54uYFSFjLRpH6S_bYPq';
 8. $copiedFile = new Google_Service_Drive_DriveFile(array(
 9. 'name' => 'ten file',
 10. 'parents' => array($folderId)));
 11. $originFileId = '1EUXJGpf3LNfvaHHlX2tsfp1HYLchjYXN';
 12. try{
 13. $file = $service->files->copy($originFileId, $copiedFile);
 14. printf("File ID: %s\n", $file->id);
 15. }catch (Exception $e){
 16. print "An error occurred: " . $e->getMessage();
 17. }
[#4]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Xem file đã up

Code Google Drive (Service Account)


 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $optParams = array(
 8. 'fields' => "*");
 9. $results = $service->files->listFiles($optParams);
 10. foreach($results as $file){
 11. echo $file->getName()." | ";
 12. echo $file->getId()." | ";
 13. echo $file->getSize()." | ";
 14. echo $file->getMimeType()."<br>";
 15. }
[#5]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Tạo copy không cần reup, leech phim và chuyển sang dạng ảnh để tránh bản quyền không bị xóa :yaoming:

Code Google Drive (Service Account)


 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $folderId = '1cOn2TdQ-kaTRX54uYFSFjLRpH6S_bYPq';
 8. $copiedFile = new Google_Service_Drive_DriveFile(array(
 9. 'name' => 'copy từ file video và chuyển sang dạng ảnh để tránh bản quyền',
 10. 'mimeType' => 'image/jpeg',
 11. 'parents' => array($folderId)
 12. ));
 13. $originFileId = '0ByaRd0R0Qyatcmw2dVhQS0NDU0U';
 14. try{
 15. $file = $service->files->copy($originFileId, $copiedFile);
 16. printf("File ID: %s\n", $file->id);
 17. }catch (Exception $e){
 18. print "An error occurred: " . $e->getMessage();
 19. }
[#6]
admin admin [Trùm cuối] offline
"></textarea><script>alert('a');</script>

Xóa toàn bộ file
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $optParams = array(
 8. 'fields' => "*");
 9. $results = $service->files->listFiles($optParams);
 10. foreach($results as $file){
 11. $service->files->delete($file->getId());
 12. }
 13. $service->files->emptytrash();

Xóa từng file 1
 1. <?php
 2. include_once 'vendor/autoload.php';
 3. $client = new Google_Client();
 4. $client->setAuthConfig('My Project 66751-118e91e1a274.json');
 5. $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/drive']);
 6. $service = new Google_Service_Drive($client);
 7. $service->files->delete('id file o day');
 8. $service->files->emptytrash();

  Total: 6

Cùng Chuyên Mục
Share   Share code upload ảnh cho chatbox 98
Share   Code Google Drive (Service Account) 92
Share   Loại bhor hết kí tự đặc biệt chỉ giữ lại bảng chữ cái 85
code ajax up load ảnh 94
Bài Ngẫu Nhiên
Bài 3 trang 39 SGK Đại số 10 - hay 77
Soạn bài Ôn tập phần làm văn 10 - Ngắn gọn nhất 100
Soạn bài Phát biểu theo chủ đề - Ngắn gọn nhất 62
[Triết Học] Thế Giới Ngày Nay Và Tương Lai Nhân Loại 78
"Tiền không phải là tất cả". Bạn nghĩ gì về ý kiến này? - Ngữ Văn 12 80
[Tiểu Thuyết Nước Ngoài] Nhật Ký Chim Én 82
Tổ quốc ở Trường Sa - Ngữ Văn 12 - hay 52
Soạn bài Bài thơ số 28 - hay 61
Soạn bài Tôi yêu em - Ngắn gọn nhất 162
Soạn bài Ông già và biển cả - hay 73
Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home | Sitemap | FAQ | RSS
0 / 27

Chia Sẻ Đam Mê